F105B 電機機械實驗室 (Electrical Machinery Lab)

F105B 電機機械實驗室 (Electrical Machinery Lab)

 本實驗室主要作為大三與大四電機機械實習課程上課使用,其目的主要藉由操作各類設備,以驗證各類電機機械理論與特性,並增進學生對電機機械運轉維護與檢修之能力,希望培養學生具備成為電機控制工程師的能力。

主要設備表

 1. ˙模組式電動機-發電機實驗機組                                                                             
 2. ˙解剖式單相交流感應電動機
 3. ˙單相變壓器                                                                                                              
 4. ˙解剖式三相交流感應電動機
 5. ˙三相變壓器                                                                                                               
 6. ˙解剖式多用途直流電動機
 7. ˙外接式單相與三相交流感應機                                                                               
 8. ˙解剖式直流永磁式電動機
 9. ˙三相交流變頻器                                                                                                       
 10. ˙單槍投影機
 11. ˙電腦

實習課程

 1. ˙電機實驗(一)(二)(三)-電機機械實習